Rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

FunduszeEuropejskie RPOpodkarpackie

UniaEuropejska EFSiI

Bratkówka,  dnia 26.07.2017 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 14.07.2017r.
na dostawę linii technologicznej 
do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego 

 

Dotyczy: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy MAXSTONE s.c. w Bratkówce przez zakup innowacyjnej linii do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego" - nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Do realizacji wykonania zamówienia wybrana została oferta firmy ŁUC-DOM Przemysław Szybka, ul. Świerkowa 15, 38-483 Wróblik Królewski 15.

Uzasadnienie:

Ogłoszenie dotyczące dostawy linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego zostało zamieszczone na stronie internetowej zamowieniarpo.podkarpackie.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego max-stone.pl w dniu 14.07.2017 r. z możliwością składania ofert do dnia 21-07-2017r. W wyznaczonym terminie wpłynęło trzy oferty. Podczas ich sprawdzenia, stwierdzono, że spełniają ona wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta: ŁUC-DOM Przemysław Szybka, ul. Świerkowa 15, 38-483 Wróblik Królewski 15, uzyskała największą liczbę punktów, oprócz ceny spełnia ona również oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do warunków gwarancyjnych i serwisowych, dlatego została wybrana do realizacji.


26.07.2017 roku , Krzysztof Wójcik,  Wspólnik

Sprostowanie

W powyższej informacji nastąpiła pomyłka w odniesieniu do wybranej oferty do realizacji. Zamiast ww. firmy powinna być firma: Spell Software sp. z o.o., Parkowa 12, 58-520 Janowice Wielkie; tak jak to zostało wcześniej podane w załączniku do niniejszej informacji.

 Krzysztof Wójcik,  Wspólnik

Siedziba firmy

MAX-STONE sp. z o.o. sp. k.
Bratkówka 130A,
38-406 Odrzykoń
NIP: 684-237-13-32
biuro@max-stone.pl

Dział Handlowy

e-mail: handlowy@max-stone.pl
e-mail: zamowienia@max-stone.pl
tel. +48 609 762 532
tel. +48 609 565 626
tel. +48 604 512 446

Dział Marketingu

Dział Eksportu

e-mail: export@max-stone.pl
tel. + 48 729 415 042

sklep stopka przejdz

Copyright © 2019 MAX-STONE sp. z o.o. sp. k., 38-406 Odrzykoń
e-mail: biuro@max-stone.pl, tel.: + 48 609 762 532, http://max-stone.pl, NIP: 684-237-13-32

Search