Dostawa linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego

Dostawa linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego

FunduszeEuropejskie RPOpodkarpackie

UniaEuropejska EFSiI

Bratkówka,  dnia 14.07.2017 r

F.P.H.U. MAXSTONE s. c.
Bratkówka 153, 38-406 Odrzykoń

OGŁOSZENIE

Adres zamawiającego:
F.P.H.U. MAXSTONE s. c.
Bratkówka 153, 38-406 Odrzykoń
Osoba uprawniona do kontaktu: Krzysztof Wójcik - Współwłaściciel
tel. +48 604-512-446, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

F.P.H.U. MAXSTONE s. c., Bratkówka 153, 38-406 Odrzykoń, zaprasza do składania ofert na dostawę linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy MAXSTONE s.c. w Bratkówce przez zakup innowacyjnej linii do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego" (nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0056/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zamówienia : dostawa

1. Przedmiotem zamówienia jest:

UkladDostawa linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego - zbudowana z dwóch modułów – rotacyjnego stołu produkcyjnego oraz rotacyjnej maszyny przygotowania mieszanki gipsowej (rys. obok). Stół wykonany z lekkiej stalowej konstrukcji z profili zamkniętych. Elementy ruchome – transportowe powinny poruszać się na łożyskowanych wielokołowych zestawach pędnych. Stół transportu wzdłużnego porusza się na min. 20 kółkach łożyskowanych a stół transportu poprzecznego porusza się na min. 16 kółkach łożyskowanych. Koła (a więc i łożyska) powinny być umieszczone wewnątrz profilu otwartego, zabezpieczone przed skutkami zarówno zabrudzenia jak i mechanicznego uszkodzenia. Stół powinien być dostosowany do produkcji opartej na gipsie stanowiącym materiał agresywny, lepki i pylisty. Palety (blaty) mają być poruszane napędami stołu - suwane po powierzchni stołu wyłożonej odpowiednim materiałem – trudnościeralnym, twardym i zapewniającym bardzo mały współczynnik tarcia. Do napędu należy zastosować cztery silniki o mocy nominalnej min. 1 kW każdy – wszystkie napędzane poprzez falowniki. Budowa stołu ma być modułowa (cztery elementy składowe) zapewniające bezkolizyjne przemieszczanie w dowolne miejsca hali produkcyjnej. Linia powinna być wyposażona w rotacyjną maszynę przygotowania mieszanki gipsowej składającej się z trzech wag – duża zawiera gips, natomiast dwie małe wagi zawierają farby (jedna farbę w proszku a druga farbę w płynie), woda do mieszanki dozowana powinna być przez przepływomierz. Dozator - obrotnica ma zawierać cztery pojemniki do których kolejno, poprzez cykliczny obrót, dozowane mają być w odpowiedniej kolejności składniki – Rys. 2.

Dozator

Rys. 2. Dozator – obrotnica z czterema pojemnikami

Pierwsze stanowisko - to dozowanie farby i wody, drugie – dozowanie gipsu, trzecie – mieszanie składników wcześniej dozowanych, a czwarte - stanowisko to odbiór gotowej mieszanki przez operatora, który po wykorzystaniu mieszanki odstawia w to samo miejsce pojemnik. Dozowanie składników przeprowadzane ma być z odpowiednią precyzją – farba i woda 10g, gips 30g.  Mieszanie powinno być realizowane przy pomocy dwóch przeciwstawnie wirujących mieszadeł – Rys. 3.

Mieszadla

Rys. 3. Mieszadła

Dozowanie gipsu oraz mieszanie składników ma przebiegać w procesie bezpyłowym - pojemniki mają być uszczelniane na czas dozowania oraz mieszania składników poprzez specjalnie w tym celu zamontowane pokrywy pojemników zarówno na stanowisku dozowania gipsu jak i na mieszarce. Instalacja powinna być napędzana z wykorzystaniem dwóch silników i dwóch siłowników. Obrót stołu obrotnicy powinien być realizowany przez silnik o mocy min. 0,37 kW, mieszarka o mocy min. 1 kW. Silniki mają być zasilane z wykorzystaniem falowników, a rzeczywista wykorzystywana moc to maksymalnie 0,7 kW.  Cała aparatura ma zapewnić stabilne naważenia oraz stabilną i powtarzalną produkcję mieszanki gipsowej do wytwarzania elementów przy jednoczesnej redukcji zapylenia hali produkcyjnej. Sterowanie ciągiem technologicznym powinno być przez dedykowany program zarządzający linią – tj. system naważeń oraz obsługę wag realizowany przez algorytm sztucznej inteligencji. Układ sterowniczy powinien być zlokalizowany w odpowiedniej szafie sterowniczej - wyposażonej w odpowiedni sterownik ze standardowym systemem WE/WY, system wagowy oraz falownik do napędów elektrycznych. Frontowe drzwi szafy mają być zaopatrzone w dotykowy panel sterujący. Oprogramowanie, jako produkt dedykowany, ma być przystosowany do potrzeb pod każdym względem (wg wymogów technologicznych linii oraz finalnego wyrobu).

2. Kod CPV: 

43420000-3 - Maszyny do form odlewniczych

Składający ofertę powinien:

 • być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 • posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponować potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone z wykorzystaniem wzoru Oferty stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (WSIZ).

3. Termin składania oraz otwarcia ofert

 • Ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego - F.P.H.U. MAXSTONE s.c., Bratkówka 153, 38-406 Odrzykoń do dnia 21-07-2017 r. do godziny 18.00.
 • Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na dostawę linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego”. Ofertę należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską.
 • Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną odrzucone.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21-07-2017 r. o godzinie 18.30. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Dostawca może złożyć wyłącznie 1 ofertę, która musi być sporządzona w języku polskim.
 • Termin związania ofertą wynosi 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

4. Termin wykonania zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia do dnia 20.12.2017 roku.

5. Powiat: 

 • krośnieński

6. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Warunki zmiany umowy:

A. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach:

a) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,

b) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,

B. Określa się następujący tryb dokonywania zmian w umowy:

a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

C. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy przedmiot umowy nie został jeszcze dostarczony do siedziby Zamawiającego.

8. Kryteria i ocena złożonych ofert.

 • cena – 90%,
 • warunki gwarancji i serwisowania – 10%.

9. Sposób wyliczenia punktów.

Dla kryterium cena - 90%:

Oznaczenia:

Ofc_min  - Wartość netto oferty cenowo najniższej,

Ofc - Wartość netto oferty ocenianej,

Pkc - punkty w kryterium.

Wzór wyliczający punkty:

Pkc =  { Ofc_min/Ofc } * 100 * 90% [pkt]

Dla kryterium warunki gwarancji i serwisowania - 10%:

Oznaczenia:

Ofg_max  - największa średnia liczba miesięcy gwarancji w ofercie,

Ofg - średnia liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej,

Pkg - punkty w kryterium.

Wzór wyliczający punkty:

Pkg =  { Ofg/Ofg_max } * 100 * 10% [pkt]

Wzór wyliczający zsumowane punkty:

Oznaczenia:

Pkcg - punkty zsumowane z ww. kryteriów

Pkcg =  { Pkc + Pkg } [pkt]

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

10. Pozostałe postanowienia i warunki

 • SIWZ, formularz oferty, wzór umowy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

14.07.2017 roku , Krzysztof Wójcik,  Współwłaściciel

 

Załączniki:
Pobierz plik (01_Ogłoszenie.pdf)01_Ogłoszenie.pdf[ ]536 kB
Pobierz plik (02_SIWZ.pdf)02_SIWZ.pdf[ ]462 kB
Pobierz plik (03_Oferta.doc)03_Oferta.doc[ ]397 kB
Pobierz plik (03_Oferta.pdf)03_Oferta.pdf[ ]512 kB
Pobierz plik (04_Umowa-kontrakt dostawy.pdf)04_Umowa-kontrakt dostawy.pdf[ ]325 kB

Siedziba firmy

MAX-STONE sp. z o.o. sp. k.
Bratkówka 130A,
38-406 Odrzykoń
NIP: 684-237-13-32
biuro@max-stone.pl

Dział Handlowy

e-mail: handlowy@max-stone.pl
e-mail: zamowienia@max-stone.pl
tel. +48 609 762 532
tel. +48 609 565 626
tel. +48 604 512 446

Dział Marketingu

Dział Eksportu

e-mail: export@max-stone.pl
tel. + 48 729 415 042

sklep stopka przejdz

Copyright © 2019 MAX-STONE sp. z o.o. sp. k., 38-406 Odrzykoń
e-mail: biuro@max-stone.pl, tel.: + 48 609 762 532, http://max-stone.pl, NIP: 684-237-13-32

Search